Monthly Archives: Listopad 2017

07Lis/17

Oferta pracy w MDK

WOŹNA – SPRZĄTAJĄCA

1. Wymagania formalne:
Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21
listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) pomocniczych i obsługi:
• minimum wykształcenie zawodowe
• niekaralność
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu
 
2. Wymagania dodatkowe:
• pracowitość, sumienność, rzetelność i dbałość
• komunikatywność, – umiejętność pracy w zespole
• umiejętności organizacyjne
• punktualność
• mile widziane doświadczenie zawodowe i zamieszkanie w okolicy placówki
 
3. Zakres obowiązków:
• zamykanie/otwieranie placówki
• sprzątanie sal dydaktycznych, toalet, hollu oraz innych wg potrzeb
• dbałość o mienie placówki i powierzony sprzęt
• sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i dodatkowych prac zgodnie z
zajmowanym stanowiskiem
 
4. Warunki pracy i płacy:
• wymiar czasu pracy: ½ etatu
• zatrudnienie na czas próbny z możliwością przedłużenia umowy

• czas pracy od godziny 17.00 do 21.00
• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem
wynagradzania w MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie
• miejsce pracy: MDK „Dom Harcerza” ul. Lotnicza 1
5. Wymagane dokumenty:
• podanie o pracę
• CV
• świadectwo ukończenia szkoły
• oświadczenie o niekaralności
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
poz.922 z póź. zmian. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na
adres: MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego z dopiskiem „Nabór na
stanowisko woźny – sprzątający ” w terminie do 24 listopada 2017 r.
 O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną
poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.