Monthly Archives: Czerwiec 2018

28Cze/18

Informujemy ! RODO ! RODO ! RODO !

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych po 25.05.2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) uprzejmie informujemy, że:
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i Kodeksu Pracy w celu realizacji zadań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, reprezentowany przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Młodzieżowego Domu Kultury – na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie  nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, ul. Lotnicza 1
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.mjo@um.krakow.pl.

Administrator Danych Osobowych – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury„Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie .