Edukacja emocjonalna

nauczyciel-instruktor:
mgr Aleksandra Kosarzycka

wiek uczestników:
7 – 12 lat

 

     Zajęcia p.n. „Edukacja emocjonalna”, adresowane są do dzieci w wieku od 7 do 12 lat.  Najważniejszymi zadaniami zajęć jest:

 • wspieranie rozwoju emocjonalnego poprzez  rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z takimi jak złość, wstyd, lęk, kształcenie empatii, wrażliwości, asertywności, treningi komunikacji interpersonalnej, redukcja stresu poprzez różnego rodzaju ćwiczenia relaksacyjne, niwelowanie napięć emocjonalnych;
 •  wychowywanie w duchu wartości moralnych, takich jak: szanowanie drugiego człowieka i siebie samego, prawda, uczciwość, dobroć, życzliwość, tolerancja, obowiązkowość, punktualność, kultura bycia;
 •  dbałość o wszechstronny rozwój osobowości, poprzez trenowanie zarówno kompetencji miękkich, jak i IQ, rozwijanie umiejętności działań zespołowych i współpracy w grupie rówieśniczej, kształcenie kreatywności, rozbudzanie zainteresowań i pasji;
 • wzmacnianie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa, uczenie ich pokonywania lęków i własnych ograniczeń, umiejętności zwrócenia się o pomoc do rówieśników oraz osób starszych, a także do instytucji pomocowych w razie sytuacji zagrożenia;
 • kształtowanie postaw optymizmu życiowego, uświadamianie i docenianie swoich mocnych stron oraz mocnych stron innych uczestników zajęć;
 • słuchanie i czytanie, a nawet tworzenie przez dzieci bajek terapeutycznych i relaksacyjnych;
 • dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne takie jak tytoń, alkohol, dopalacze, narkotyki, leki, sterydy oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających z używania ich;
 • promowanie zdrowego stylu życia /odpowiednie odżywianie, uprawianie sportu, ruch na powietrzu, stosowanie różnego rodzaju metod relaksacyjnych/, bardziej skuteczne i efektywne sposoby uczenia się.

Zajęcia mają charakter treningów, prowadzone są metodami aktywnymi, tzn. takimi, które pozwolą przeżyć i doświadczyć tego co będzie tematem zajęć, a nie tylko o nich usłyszeć. Są organizowane systemem pozaszkolnym, lub pozalekcyjnym dla chętnych dzieci z poszczególnych zespołów klasowych.

Zajęcia odbywać się będą zarówno w budynku MDK, jak i  terenie szkół podstawowych / nr 75 i nr 7/. Część zajęć będzie odbywać się poza terenem placówek /escape room, teatr profilaktyczny, kino, plac zabaw, gabinet psychologa i pedagoga szkolnego, instytucje pomocowe, instytucje kultury, muzea/.

Przewiduję, że w wyniku zajęć, wiedzy zdobytej podczas spotkań na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz wyćwiczeniem sposobów skutecznej odmowy i asertywności, u starszych dzieci znacznie odsunie się okres podejmowania zachowań ryzykownych.

Zakładam, że dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci będą lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów których dostarcza im życie, będą tworzyły bardziej zgrany, odpowiedzialny za siebie nawzajem zespół. Będą lepiej rozumiały siebie, swoje emocje i zachowania, a także będą bardziej tolerancyjne względem siebie. Potrafią rozpoznać w sobie swoje mocne strony, szukać oparcia w sobie, ale i wśród innych. Osiągną lepsze umiejętności współpracy w grupie, będą budować lepsze relacje międzyludzkie. Nauczą się bardziej konstruktywnie rozwiązywać konflikty oraz podejmować właściwe decyzje życiowe.  Dzięki treningom relaksacji osiągną większy stopień wyciszenia co powinno mieć przełożenie na osiąganie lepszych wyników w nauce i budowanie bardziej satysfakcjonujących kontaktów międzyludzkich, czyli na osiągnięciu sukcesu życiowego.

Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Kosarzycka, nauczyciel dyplomowany, instruktor MDK Dom Harcerza, pedagog, realizator autorskich programów dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych /alkohol, narkotyki, nikotyna/.

 • studia podyplomowe pn. „Zagrożenia edukacyjne”,
 • kurs kwalifikacyjny w MCODN pn. „Terapia pedagogiczna”,
 • absolwentka Szkoły Consellingu Gestalt ,
 • realizator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” część 1i2
 • szkolenia: „Spójrz inaczej” A.Kołodziejczyka, „Edukacja emocjonalna”, „Racjonalna Terapia Zachowań”, „Bajka terapeutyczna i relaksacyjna”, „Mediacje rodzinne i szkolne”, „Uwaga konflikt”, „Agresja w szkole”, „Praca z dzieckiem zdolnym”, i inne